Loading...

KABLO KANALI STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ

KABLO KANALLARI STANDARTLARI HAKKINDA BİLGİ

Kablo kanalları üretimi ve kullanımı, zamanla değişen belirli sıkı düzenlemelere tabidir. Bu bölümde Kıraç Metal ürün uyumunu tanımlayan yürürlükteki metinlerin güncellemesini sunuyoruz. Talep üzerine tüm sertifikalar Kıraç Metal ekibinden alınabilir.

A) KABLO KANALLARI İÇİN BAŞLICA ULUSLARARASI STANDARTLAR

EN 61537 / IEC 61537: Bu standart, kablo taşıma ürünlerinin nitelenmesi için referanstır. Bu standart, tesisatların tam güvenliğini sağlamak için kablo kanalları, kablo merdivenleri, destekler ve bunların aksesuarları için gereksinimleri ve deney yöntemlerini belirler. İşlenen konular şunlardır: Mekanik mukavemet – Elektriksel süreklilik – Elektriksel iletkenlik – Korozyon direnci – Yangına dayanımı – Darbe direnci.

DIN 4012-12: Devre bütünlüğünü korumak için gerekli olan elektrik kablo sistemlerinin yangın direncini belirler.

NEMA VE1: Kanada Elektrik Yasası ve Ulusal Elektrik Yasası kurallarına uygun olarak kullanılmak üzere tasarlan- mıș metal kablo kanalları ve ilgili bağlantı parçaları için gereksinimleri belirtir.

Ulusal Uygunluk İşaretleri (TSE, VDE, IMQ, GOST, NEMA, vb.): Bunlar, ilgili ürünlerin ulusal standartlara veya ülkede yaygın olarak kullanılan standartlara uygun olduğunu garanti eder. Bu uygunluk onaylı kuruluşlar tarafından sertifikalandırılır.

Üretici Uygunluk Beyanı: Ürünler Kıraç Metal’de yukarıdaki standartlara göre test edilebilir. Bu testlerin sonuçları uygunluk beyanı șeklinde iletilir. Bu teknik belge, korozyona karșı direnç seviyesi, güvenli çalıșma yükleri veya elektriksel süreklilik gibi konuları ele alır ve istek üzerine sağlanır.

C) AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ VE YÖNETMELİKLERİ

Avrupa tek pazarı bağlamında, Avrupa Birliği(AB) direktifleri serbest dolașımı ve minimum güvenlik standartlarına uyumu sağlar. Her ürün tipinin kendi referans Avrupa Birliği direktifleri mevcuttur.

CE ișareti: CE ișareti, ürün için geçerli olan tüm Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğun tedarikçi tarafından beyan edilen kanıtıdır. Avrupa Birliği bölgesinde ticareti yapılan tüm ürünler CE logosu ile ișaretlenmeli veya sertifikalandırılmalıdır. Üreticiler, CE belgelendirme raporlarını ibraz etmelerini veya numune almalarını isteme yetkisine sahip yetkili mercilerin denetimine tabidirler.

LVD – Alçak Gerilim Direktifi: Direktif (2014/35/EU) herhangi bir AB üye ülkesi tarafından onaylanan bir elektrikli ekipmanın diğer tüm AB ülkelerinde kullanım için kabul edilebilir olması için gerekli güvenlik yönetmelikleri hakkında ortak kapsamlı hedefleri belirler. Alçak Gerilim Direktifi, karșılanması gereken herhangi bir özel teknik standart sağlamaz, bunun yerine tasarımcılara güvenli ürünler üretmeleri amacıyla rehberlik sağlamak için IEC teknik standartlarını baz alır.

ROHS – Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması: RoHS Avrupa Direktifi (2002/95/EC), elektrikli ve elektronik ürünler için geçerli olan tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilișkin kuralları tanımlar.

REACH – Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması: REACH, AB genelinde sanayide kimyasalların güvenli üretimini ve kullanımını sağlayan bir Avrupa Direktifidir. (no. 1907/2006). Üretilen, ithal edilen veya AB pazarına sunulan kimyasalları listeler, değerlendirir ve izler.

Çatıșmalı Mineraller Yönetmeliği: Sorumlu bir șirket olarak Kıraç Metal, “Çatıșmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine ilişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi”ndeki bilgileri takip ederek OECD girișimlerine büyük destek verir ve tedarik zinciriyle ilgili riskleri belirlemek amacıyla așamalı olarak tespit ve değerlendirmeye yönelik bir yaklașım ortaya koyar.